لیست ایمیلهای کاربردی

ایمیل مخصوص مطب در جی میل

personel.matab@gmail.com

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

لیست ایمیلهای موضوعی مخصوص ثبت  نام در سایتها

بوتاکس

botox1@raniya.ir

botox2@raniya.ir

botox3@raniya.ir

…..

botox40@raniya.ir

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////