رفع چاقی های موضعی و ایجاد تناسب اندام

رفع چاقی های موضعی و ایجاد تناسب اندام
• درمان سلولیت
• رفع افتادگی و شلی صورت و بدن
• رفع غبغب
مکانیسم: سیستم رولینگ همراه مکش با ایجاد تحریک مکانیکی تکرار شونده در سطح بافت سبب فعالسازی متابولیسم سلولهای چربی شده وتجمع سلولهای چربی شکسته شده و حذف میگردد.