درمان لک های پوستی

هایپرپیگمانتاسیون (لکه های تیره )
پاتوفیزیولوژی

هر کسی که مشکل هیپرپیگمانتاسیون داشته باشد می¬داند که غلبه بر آن کار سختی است، زیرا ملانوسیت تحت تأثیر فاکتورهای بسیار زیادی است. معمولاً مشکل یکی نیست. ملانوسیت به “اربابان” بسیار زیادی باید پاسخ دهد، و تحریک بیش از حد این سیستم های سیگنال دهنده موجب تولید بیش از حد رنگدانه می شود. این سیستم ها شامل موارد زیر است:
• سیستم غدد درون ریز (هورمون تحریک کننده ملانینMSH، فاکتور رشد انسان HGF و ACTH از طریق غده هیپوفیز و هورمون تیروئید به اضافه استروژن).
• کراتینوسیت.
• فیبروبلاست.
• خورشید (تابش اشعه فرابنفش)
• آسیب به زیرساختی که از فرایند ملانین سازی پشتیبانی می کند، مانند لایه خاردار، علت دیگر هیپرپیگمانتاسیون است. برای کارکرد درست، غشاء سلولی کراتینوسیت و ملانوسیت باید قابل نفوذ و بدون پراکسیداسیون لیپید باشد.
• ملانوسیتها مستعد آسیب دیدن از اشعه فرابنفش هستند و دندریتهایشان کوتاه می شود، که منجر به انباشت رنگدانه بیشتر در تعداد کمی کراتینوسیت در فاصله کم با ملانوسیت می شود.
• آسیب به میتوکندری ملانوسیت.
• آسیب به کراتینوسیت ممکن است مانع جذب ملانوزوم شود که منجر به انباشت رنگدانه در طول غشاء پایه ای می شود.
• از بین رفتن محل اتصال درم و اپیدرم ممکن است منجر به پایین رفتن رنگدانه به داخل میان پوست شود.

مکانیسم درمان با میکرونیدلینگ
• مقدار مواد روشن کننده پوست را افزایش می دهد.
• موجب از سرگیری کارکرد کراتینوسیت می شود، که ارتباط سلولی (سیگنال دادن به) با ملانوسیت را به حالت عادی برمی گرداند.
• همچنین با از سرگیری کارکرد کراتینوسیت، که جذب رنگدانه را بهینه سازی می کند.
• فاکتور رشد کراتینوسیت (KGF/FGF7) انتقال ملانوزوم روی کراتینوسیت ها را از طریق تحریک فرایند فاگوسیتوز تقویت می کند.
• موجب از سرگیری کارکرد فیبروبلاست می شود، که ارتباط سلولی (سیگنال دادن) با ملانوسیت را به حالت عادی برمی گرداند.
• ملانین سازی، تمایز ملانوسیت، تشکیل و تکثیر دندریت از طریق پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن (MAPK) را به حالت عادی برمی گرداند. MAPK به وسیله ی SLF و SCF روی c-KIT تحریک میشود، MAPK فعال شده موجب افزایش میزان p53 و p53 فسفریل شده در سرین-۱۵ می شود، که منجر به تشکیل رنگدانه بیشتر در سلول های در معرض اشعه فرابنفش می شود.
• ملانین سازی، تمایز ملانوسیت، تشکیل و تکثیر دندریت از طریق ET-1، Alpha-MSH، ACTH و PGE2، که از کراتینوسیت آزاد می شود، را به حالت عادی برمی گرداند.
• ملانوسیت های اپیدرم به وسیله MeGF شبیه bFGF پشتیبانی می شوند.